rijplaten anti-slip Reep-Rijplaten Rijplaten huren Rijplaten Leidschendam RIJPLATENVERHUUR Reeprijplaten.nl RIJPLATEN NEDERLAND Rijplaten.nl Rijplaten huren Zuid-Holland Rijplaat Rijplaat KABELGOTEN VERHUUR Dranghekken Reep-Rijplaten Bouwhekken Verhuur Den Haag Bouwhekken Verhuur Den Haag RIJPLATEN NEDERLAND Rijplaat kopen
Bekijk onze webwinkel

Reep rijplaten

 

Schuifmaat 6
2495 AM Den Haag

Tel.  +31(0)70 - 320 03 04
Fax: +31(0)70 - 415 51 51

Mob: +31(0)6 - 204 250 56
info@reeprijplaten.nl

KVK:  27292568

BTW: NL.182240873.B.01

 

Rijplaten
Rijplaten
Kunststof Rijplaten Verhuur
Kabelgoten
Kabelgoten
Kunststof Kabelgoten Verhuur
Slangbruggen
Slangbruggen
Slangenbrug Verhuur UHMWPE/staal
Buisbruggen
Buisbruggen
Kunststof buisbrug Verhuur
Dranghekken
Dranghekken
Dranghekken Verhuur
Bouwhekken HD
Bouwhekken HD
Bouwhekken Verhuur
Kabelmatten
Kabelmatten
Rubber kabelmatten Verhuur
Loopschotten
Loopschotten
Houten Loopschotten Verhuur
Stalen Rijplaten
Stalen Rijplaten
Stalen Rijplaten Verhuur
Loopbrug
Loopbrug
FOOTBRIDGE ELEMENTS met leuningen Na een onderzoek en ingenieurs-werk van 1 jaar, zijn we teru...
Verhuur Tarieven
Verhuur Tarieven
Verhuur tarieven
Stappelbok
Stappelbok
Stappelbok tbv 25 rijplaten stapelbaar
Rijplaten
Rijplaten
UHMWPE Kunststof Rijplaten
Kunststof stempelplaten
Kunststof stempelplaten
Stempelplaten al vanaf 18,- per stuk!
Kabelbruggen
Kabelbruggen
kabelbrug met scharnierende topplaat
Oprijwiggen
Oprijwiggen
Kunststof oprijwiggen
Fundatietegels
Fundatietegels
Kunststof stempel/fundatietegels
Loopbrug / Footbridge
Loopbrug / Footbridge
Lichtgewicht loopbrug uit kunststof en leuningen uit metaal. Footbrige-Elements

                                                                    

 

Huurvoorwaarden

                                Algemene verhuurvoorwaarden Reep Rijplaten verhuur – Schuifmaat 6 - 2495 AM  Den Haag


Artikel 1 Algemeen
1.1 De algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,aanvaardingen,overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door verhuurder.
1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3 De algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij huurder en verhuurder, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.
Artikel 2 Huurprijs en zekerheid
2.1 Alle prijzen van de zijde van verhuurder zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het huurobject door verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan verhuurder deze ook apart huurder in rekening brengen. Minimale huurperiode (MVP) is 7 dagen betreft kunststofrijplaten.
2.2 Indien storting door huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan verhuurder het ter beschikking stellen van het huurobject opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan huurder na het einde van de huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen verhuurder van huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft.
2.3 Indien naar het redelijke oordeel van verhuurder de financiële positie van huurder daartoe aanleiding geeft, is huurder verplicht op eerste verzoek van verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van huurder te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Laat huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.4 De huurprijs is gebaseerd op werkzaamheden die met het materiaal/rijplaten  worden verricht, welke geen extra slijtage aan het materiaal/rijplaten  met zich meebrengen en die de verhuurder als normaal ervaart. Indien dit niet het geval mocht zijn, is de huurder verplicht dit vroegtijdig te melden, zodat de mogelijkheid voor de verhuurder bestaat de huurprijs dientengevolge aan te passen. Eventuele kosten, die zich bij het achterwege laten van bovengenoemde meldingsplicht mochten voordoen, zullen in het geheel doorberekend worden aan de huurder.
2.5 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen (ook zaterdagen, zondagen en vrije dagen) meegerekend en telt een gedeelte van een dag als voor een hele dag. Huurder is verplicht de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder te retourneren.
2.6 Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.
2.7 Indien verhuurder de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorwaarden.
Artikel 3 Beschikbaarstelling en aanvaarding
3.1 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder het gehuurde materiaal/rijplaten zelf bij de verhuurder op te halen en bij het einde van de overeenkomst dient huurder het gehuurde terug te bezorgen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terughalen van het gehuurde materiaal/rijplaten zal belasten. Indien dit het geval is, zullen de kosten van brengen en/of terughalen van het gehuurde materiaal/rijplaten aan huurder in rekening worden gebracht.
3.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder het gehuurde materiaal/rijplaten aan huurder zal bezorgen, zal verhuurder ernaar streven het gehuurde materiaal/rijplaten op de overeengekomen leveringsdatum te bezorgen. Indien verhuurder om welke reden dan ook het gehuurde materiaal/rijplaten niet tijdig aan het adres van huurder aflevert, zal huurder geen recht hebben op vergoeding van schade ten gevolge van het niet tijdig bezorgen van het gehuurde door verhuurder.
3.3 Indien huurder bij het laden en/of lossen van het gehuurde materiaal/rijplaten  gebruik maakt van diensten van de werknemers van verhuurder, geschiedt dat voor eigen risico van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder geleden schade ten gevolge van door deze werknemer gemaakte fouten.
3.4 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna dient huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, die huurder niet tijdig heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.
3.5 Huurder dient het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij het materiaal/rijplaten  heeft ontvangen bij de aanvang van de huur.
Artikel 4 Waarborgsom
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is huurder verplicht voordat hij het gehuurde materiaal/rijplaten in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen.
4.2 Indien na het einde van de huurovereenkomst het gehuurde materiaal/rijplaten aan verhuurder is terugbezorgd, is verhuurder verplicht de waarborgsom aan huurder te restitueren, onder aftrek van verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of kosten.
4.3 Indien op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst de alsdan totaal door huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijden, is verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom door huurder met een door verhuurder vast te stellen bedrag te verzoeken.
Artikel 5 Betaling
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet huurder alle betalingen aan verhuurder á contant verrichten, zonder dat huurder gerechtigd is zich op enige korting, schuldvergelijking of compensatie te beroepen.
5.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat er niet contant betaald behoeft te worden, dient de huurder de factuur te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden, zonder verrekening en/of compensatie op de bankrekening van de verhuurder. Alle afnemers zijn gehouden aan 30 dagen.
5.3 Indien betaling na de afgesproken termijn nog niet is gedaan, zal er een compensatie rente van 1% per maand worden betaald door huurder. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de huurder. De verhuurder kan naast deze kosten tevens nakoming of vervangende schadevergoeding vorderen. Reep Rijplaten verhuur is gerechtigd een bedrag van € 10,-- per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen.
5.4 Indien van toepassing kan de huurder aan de verhuurder een automatische incasso opdracht geven.
5.5 Verhuurder mag bij orderbedragen onder € 50,-- welke niet contant worden afgerekend € 10,-- administratiekosten in rekening brengen.
Artikel 6 Gebruik
6.1 Huurder is verplicht het gehuurde materiaal/rijplaten overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te verzorgen,
6.2 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde materiaal/rijplaten aan te brengen.
6.3 Zonder schriftelijke toestemming van verhuurders is huurder niet gerechtigd het gehuurde weder te verhuren of aan anderen in gebruik of in bruikleen af te staan.
6.4 Huurder dient verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op het gehuurde materiaal/rijplaten indien huurders faillissement wordt uitgesproken, indien hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest, of indien huurder voornemens is Nederland metterwoon te verlaten. In geval van beslag is huurder verplicht om de beslagleggende instantie onverwijld inzage te geven van de onderhavige huurovereenkomst.
6.5 Huurder is verplicht de verhuurder te allen tijde toegang te geven tot het gehuurde materiaal/rijplaten voor onderhoud enz. voor zover van toepassing.
Artikel 7 Aansprakelijkheid/Schade/Verlies
7.1 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal/rijplaten onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen aan of reparatie van het gehuurde materiaal/rijplaten zal uitsluitend door verhuurder in eigen werkplaats kunnen geschieden.
7.2 Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde materiaal/rijplaten buiten schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder slechts recht op vervanging van het betreffende materiaal/rijplaten gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige geleden schade ten gevolge van enig gebrek en/of schade aan het gehuurde materiaal.
7.3 Onverminderd het elders in de voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid voor schade van verhuurder jegens huurder uit hoofde van of in verband met (een) huurovereenkomst(en) tussen verhuurder en huurder dat: verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk.
7.4 Alle schade aan het gehuurde materiaal/rijplaten ten gevolge van onvakkundige behandeling hiervan door huurder of door derden aan wie het huurder het gehuurde ten gebruik heeft afgestaan en alle andere schade ten gevolge van enige oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, wordt door verhuurder voor rekening van huurder gerepareerd.
7.5 Indien huurder buiten staat is om, om welk reden dan ook, het gehuurde materiaal aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, is huurder verplicht aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van (in ieder geval) de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal/rijplaten.
7.6 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met verhuurder. Laat huurder (tijdig) overleg met verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik van rekening van huurder.
7.7 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van een vergaan is mede sprake indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het huurobject naar het oordeel van verhuurder de huurwaarde van het huurobject op dat moment in het economisch verkeer overtreffen.
7.8 De huurder wordt aansprakelijk gehouden ongeacht of hij aan het verlies diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.
Artikel 8 Risico
8.1 Het gehuurde materiaal/rijplaten is gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voor risico huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan welke het gehuurde na de in ontvangstneming door huurder mocht oplopen, noch voor indirecte schade. Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde materiaal/rijplaten zou kunnen ontstaan, is verhuurder evenmin aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van het bestaan van een constructiefout in het gehuurde materiaal/rijplaten. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen verhuurder ter zake van door of met het gehuurde veroorzaakte schade aanhangig te maken.
Artikel 9 Toerekenbare tekortkomingen c.q. tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
9.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder het gehuurde materiaal/rijplaten bij de beëindiging van deze overeenkomst door huurder zal ophalen bij huurder, dient huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
9.2 Verhuurder kan deze overeenkomst, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang beëindigen indien huurder geen gevolg geeft aan het verzoek van verhuurder de waarborgsom aan te vullen of indien de huurder enige andere verplichting uit deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. Huurder is hierbij van rechtswege in gebreke en dient alle nog lopende verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst onverminderd na te komen.
9.3 Verhuurder kan deze overeenkomst eveneens met onmiddellijke ingang beëindigen zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien beslag wordt gelegd op huurders onroerende of roerende goederen of op het gehuurde materiaal/rijplaten, indien huurder (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien huurder in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder overlijdt of Nederland metterwoon verlaat.
9.4 Wijzigingen en/of aanvullingen en/of (gedeeltelijke) annuleringen van deze overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
9.5 Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband staand met de onderhavige overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegd rechter
10.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in 's-Gravenhage
Artikel 11 Verzekering/schade risico regeling.
11.1 Indien verhuurder het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in de voorwaarden bepaalde dat:
a. huurder als een "goed huisvader" voor het huurobject dient zorg te dragen,
b. huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het huurobject onverwijld mede schriftelijk aan verhuurder dient te melden,
c. huurder gehouden blijft aan verhuurder de schade te vergoeden, die verhuurder als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de door verhuurder aangesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het "eigen risico"of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de huurder, omdat huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan verhuurder heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.
11.2 Indien huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
11.3 De huurder is aansprakelijk voor schade die het gehuurde veroorzaakt aan derden, of aan het gehuurde zelf of voor diefstal, vermissing of verloren gaan daarvan. De verhuurder (of diens verzekeraar) heeft het recht schade direct bij de huurder te verhalen. Deze risico's dient de huurder zelf af te dekken door:
Een verzekering die voldoende dekking biedt tegen aansprakelijkheid en cascoschade. Het overhandigen van een kopie van de betreffende verzekeringspolis aan verhuurder. Het overhandigen aan verhuurder van een verklaring van de verzekeraar waarin deze verklaart dat schade uitkeringen rechtstreeks aan verhuurder worden uitbetaald, indien deze bij huurder niet verhaalbaar blijken of bij de overeenkomst een verzekering af te sluiten voor het te huren object.  In de huurovereenkomst is het  percentage over de bruto verhuurprijs vermeld dat aan de huurder wordt belast.
11.4 Casco schade: Schade aan het gehuurde, door van buiten komend onheil, bedieningsfouten, nalatigheid, brand, vandalisme, etc. is voor huurder beperkt tot het maximale eigen risicobedrag van 10% van de huidige nieuwwaarde van het gehuurde.

Huurplaten blijven ten alle tijden eigendom van Reep rijplaten verhuur
 

 

 

 

Verkoop voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN REEP-RIJPLATEN


1.Toepasselijkheid en overeenkomst.

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden, waarbij de toepasselijkheid van andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, zowel op de offerte en de acceptatie er van als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Reep-Rijplaten., verder te noemen Reep, aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Elke levering vormt een op zichzelf staande transactie; enig verzuim te leveren zal geen invloed hebben op de overeenkomst met betrekking tot andere leveringen.
2. Kwaliteit en omschrijving.
2.1.Reep levert de goederen volgens omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven.
2.2.Geringe afwijkingen in de kleurstelling, de maatvoering of het gewicht, welke volgens goed handelsgebruik binnen gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging of ontbinding. Wederpartij is zich er van bewust dat de kans op genoemde afwijkingen groter wordt bij deel en/of nalevering alsmede bij het gebruik van gerecyclede grondstoffen.
2.3. Reep mag in alle gevallen maximaal 10% van de overeengekomen hoeveelheden afwijken, waarbij het door de wederpartij te betalen bedrag dienovereenkomstig wordt bijgesteld.
3. Levering.
3.1.Leveringen vinden plaats af  ‘s-Gravenhage, tenzij anders overeengekomen.
3.2.De wederpartij is verplicht de voor de verpakking en het transport aangewende materialen te vergoeden, ook indien sprake is van statiegeld of een waarborgsom. In geval van retournering van met statiegeld belaste verpakkingsmaterialen binnen 30 dagen na levering zal creditering ten behoeve van de wederpartij plaatsvinden.
 3.3. De wederpartij draagt zorg voor een adequate transportverzekering in geval in afwijking van 3.1. levering elders plaatsvindt.
3.4.Reep zal alles in het werk stellen te voldoen aan de overeengekomen levertijd. Vertragingen geven de wederpartij echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen. De overeengekomen levertijd zal nimmer als fatale termijn gelden. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke Reep door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, waarbij het niet kunnen verwerven van de benodigde materialen of grondstoffen nadrukkelijk als overmacht heeft te gelden. In ieder geval dient onder overmacht te worden verstaan alle omstandigheden waarop Reep geen invloed heeft en die Reep bemoeilijken of het hem onmogelijk maken de producten te produceren, verwerven, verkopen of te leveren als bedoeld in de overeenkomst.
3.5.Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor afhalen, zal Reep, tegen vergoeding van het gebruikelijk tarief, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, de goederen opslaan totdat zij door de wederpartij kunnen worden afgenomen.
4. Eigendomsovergang en risico.
4.1. Behoudens het gestelde in lid 2  van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de wederpartij overgaan vanaf het moment van gereed zijn voor transport.
4.2.Zolang de wederpartij niet het volledig bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Reep zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over, zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Reep heeft voldaan.
4.3.Indien er gerede twijfel bij Reep bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Reep bevoegd de levering uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Reep door deze vertraagde levering te lijden schade.
5. Prijs en betaling.
5.1. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af Reep, exclusief belastingen, heffingen en andere kosten van algemene aard; deze worden aan de wederpartij doorberekend. De prijzen kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf, tenzij zij in een schriftelijke offerte of orderbevestiging van Reep uitdrukkelijk zijn omschreven als zijnde vast voor een bepaalde periode. Wijzigingen van de grondstofprijzen kan zondermeer leiden tot prijswijziging.
5.2. De wederpartij is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enigerlei korting, vermindering of schuldvergelijking door de wederpartij aan Reep te voldoen.
5.3.Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Reep bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ofwel verdere leveringen onder de overeenkomst op te schorten. In dat geval is de wederpartij vanaf 30 dagen na factuurdatum de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag verschuldigd, alsmede de kosten zijdens Reep te maken ter incasso van haar vordering, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van €.1.000,00.
6. Garantie, aansprakelijkheid en reclames.
6.1.De producten worden verkocht zonder verdere garanties, in het bijzonder zonder enige verdere garantie of belofte ten aanzien van hun verwerkingsmogelijkheden, mogelijke toepassingen en verhandelbaarheid.
6.2.De producten worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard en de wederpartij wordt geacht af te zien van enigerlei klacht tenzij Reep schriftelijk binnen 8 dagen na levering van een klacht op de hoogte wordt gesteld. De wederpartij dient alle zendingen terstond te keuren.
6.3.Reep is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt door tekortkomingen van Reep bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Reep.
6.4.Indien Reep op grond van Art. 6.3. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade blijft de aansprakelijkheid beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan respectievelijk vergoeding van de koopprijs (exclusief B.T.W.), dit naar keuze van Reep.
6.5.Aansprakelijkheid van Reep voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

6.6.Zonder toestemming van Reep is de wederpartij niet gerechtigd producten te retourneren welke naar zijn mening gebreken vertonen.

7. Mallen en constructietekeningen.
7.1.Wanneer artikelen worden vervaardigd volgens tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen, dit in de ruimste zin, welke Reep van de wederpartij ontvangt, dan garandeert de wederpartij dat met de fabricage en/of levering van genoemde artikelen geen inbreuk gemaakt wordt op enig octrooi- merken- of toepassingsrecht, alsmede modellenrecht of een ander recht van enige derde. De wederpartij vrijwaart Reep voor alle desbetreffende vorderingen jegens Reep. Mocht enige derde partij bezwaar maken tegen de fabricage en/of levering vanwege een vermeend recht als bovenbedoeld, dan is Reep alleen al om die reden gerechtigd de fabricage en/of levering onmiddellijk te beëindigen en vergoeding van de gemaakte kosten te eisen, onverminderd zijn vorderingen op de wederpartij met betrekking tot verdere schadeloosstelling en zonder dat Reep is gehouden enige schadevergoeding aan de wederpartij te betalen.
7.2.Alle tekeningen, schetsen, grafieken, monsters, modellen, foto’s enz. welke ten behoeve van Reep worden gemaakt en/of aan de wederpartij worden geleverd, blijven het eigendom van Reep en mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gebruikt of overhandigd of getoond aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reep. Zij dienen op eerste verzoek terstond aan Reep te worden geretourneerd.
8. Toepasselijk recht.
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst danwel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht door de Rechtbank te s’-Gravenhage, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Rijplaten transport,  Rijplaten verhuur,  Kunststofrijplaten Zuid-Holland,                             

Bouwhekken,  Rijplaten Den-Haag,  Rijplaten Kopen,  Kabelbrug,       

Kabelgoten,  Slangenbrug,  Rijplaten Huren,  Dranghekken.